ARTIKEL 1. Definities

1. Aanbod
De op de Website of in Offerte getoonde informatie met betrekking tot de levering van Diensten, hieronder in elk geval begrepen de prijs en duur hiervan.

2. Datum
De datum waarop, na Bevestiging, de Diensten worden geleverd.

3. Diensten
Door Studio Phylicia aan klant te leveren of geleverde Diensten, waaronder in elk geval begrepen gezinsfotografie, bruidsfotografie, zakelijke fotografie, productfotografie en fotoproducten, en alle geleverde of toekomstige te leveren diensten.

4. Fotoproducten
Elk in het kader van de Overeenkomst overeenkomen werk, waaronder in elk geval wordt verstaan fotoalbums en fotoafdrukken.

5. Klant
De natuurlijke persoon (Consument) of rechtspersoon die een Dienst van Studio Phylicia afneemt.

6. Opdracht
Schriftelijke opdracht tot het verlenen van Diensten, inhoudende het door Klant voor akkoord ingevulde en verstuurde Offerte.

7. Overeenkomst
De overeenkomst voor de levering van Diensten tussen Studio Phylicia en Klant en alle verdere handelingen tussen Studio Phylicia en Klant betreffende de levering van diensten.

8. Schriftelijk
(Digitale) communicatie per brief, e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communica<e ligt te allen <jde bij de Klant.

9. Tarief
Het bedrag dat door Studio Phylicia voor haar Diensten in rekening wordt gebracht aan Klant.

10. Website
De Internet website van Studio Phylicia, te weten <www.studiophylicia.com> en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.

11. Werk
Een foto, alsmede elke andere vastlegging van beeld, geluid en informa<edragers, geproduceerd door Studio Phylicia.


Artikel 2: Studio Phylicia
De eenmanszaak Studio Phylicia, gevestigd en kantoorhoudend te Oosterhout, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61543454.


Artikel 3: Toepasselijkheid

1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en tot stand gekomen Overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen Studio Phylicia en Klant, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals Aanbod en leveranciers. De Algemene Voorwaarden maken samen met de Offerte de Overeenkomst tussen Studio Phylicia en Klant.

2. De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant elektronisch ter hand worden gesteld, op zodanige wijze dat zij kunnen worden opgeslagen op een daartoe bestemde gegevensdrager en toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

3. Algemene voorwaarden van de Klant, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij Schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Studio Phylicia en Klant en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht.

5. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin van kracht. Over de inhoud van een nieuwe bepaling zullen par<jen zodanig onderhandelen, dat de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd wordt.

6. Studio Phylicia is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten en Aanbiedingen na Schriftelijk akkoord van Klant.


Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst; aanbod en aanvaarding

1. Studio Phylicia doet een vrijblijvend Aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden, tegen welke voorwaarden. Dit Aanbod heeft een geldigheid van vijf werkdagen na datum van verzending door Stydio Phylicia. In het Aanbod genoemde prijzen kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Studio Phylicia zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

2. De Overeenkomst komt tot stand nadat Studio Phylicia een opdrachtbeves<ging met daarin de Datum voor een fotoshoot per e-mail heeQ gestuurd op een door Klant via de website, social media, het contactformulier verzoek tot dienstverlening. De opdrachtbevestiging en Algemene Voorwaarden tezamen vormen de Overeenkomst tussen Studio Phylicia en Klant.

3. Klant is niet gerech<gd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Studio Phylicia vooraf Schriftelijk toestemming heeft verleend.

4. Studio Phylicia kan niet aan haar aanbod wordt gehouden indien Klant er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 5. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Klanten gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst.


Artikel 5: Opdracht

Uitvoering

1. Studio Phylicia zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, hierbij gebruikmakende van de normen die op het vakgebied van Studio Phylicia gelden en in de stijl die Studio Phylicia eigen is. Klant is hiervan op de hoogte en gaat akkoord met de s<jl zoals door Studio Phylicia toegepast wanneer Klant akkoord geeft op de Offerte.


2. De stijl van Studio Phylicia is kenmerkend voor haar werk en kan nimmer onderwerp van een geschil tussen Studio Phylicia en Klant vormen. Tevens kan de stijl van Studio Phylicia geen reden tot ontbinding, opschor<ng dan wel andere niet nakoming van de verplich<ngen uit de Overeenkomst tussen Studio Phylicia en Klant rechtvaardigen. Aanpassingen wat betreQ belich<ng en contrast kunnen in overleg worden toegepast maar hiertoe is Studio Phylicia niet verplicht.


3. Studio Phylicia is gerechtigd:

a. hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. S

b. om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Studio Phylicia is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

c. om de inhoud van het Aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;


4. Tijdens en na afloop van fotoshoots worden foto’s ’s dubbel opgeslagen. Tijdens bruidsfotografie is er al<jd een back up camera aanwezig.


5. Zonder voorafgaande schriQelijke toestemming van Studio Phylicia is Klant niet gerech<gd om een door hun uitgekozen second shooter in te huren. Locatie


6. Tenzij anders vermeld, is de basis voor uitvoering van Diensten:

a. Bruidsfotografie: locatie van de bruiloft;

b. Overige fotografie: locatie in overleg tussen Studio Phylicia en Klant;


7. In geval van bruidsfotografie is Klant verantwoordelijk voor locatievergoedingen zoals, maar niet beperkt tot, toegangskosten en parkeerkosten.

8. In geval van overige fotografie is Studio Phylicia gerech<gd om op grond van organisatorische redenen de datum en/of de locatie in overleg met Klant te wijzigen. Levering 9. Studio Phylicia stelt het aantal en de te leveren selec<e foto’s samen op basis van haar kwaliteits- en s<jlcriteria. Deze selec<e beslaat nimmer alle gemaakte of onbewerkte foto’s. Hierbij geldt: - Foto’s worden in kleur geleverd. Naar keuze van de opdrachtnemer zullen enkele foto’s in zwart wit worden geleverd. - Per levering kan het bestandsformaat verschillen, een en ander ter professionele beoordeling van Studio Phylicia. 10. Levering van de beelden geschiedt normaliter binnen onderstaande termijnen via een online galerij (downloaden met lage resolu<e) en USB-s<ck (hoge resolu<e). - 3 weken na Datum bij fotoshoots; - 9 weken na Datum bij bruiloQen. Tevens ontvangt Klant in dit geval binnen 1 (een) week een sneak preview. 11. Tussen de Datum en de levering van de beelden vindt geen inzage van de beelden plaats. 12. De voor de uitvoering van Diensten overeengekomen of opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij eventuele overschrijding zal Klant, Studio Phylicia in overleg een redelijke termijn gunnen om de overeengekomen Diensten te leveren. 13. Foto’s worden door Studio Phylicia bewerkt afgeleverd, waarbij geldt dat zij worden bewerkt op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén extreme nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken van storende elementen in de omgeving. De bewerking van de foto’s gebeurt in de s<jl die eigen is voor Studio Phylicia en waarvan al dan niet op verzoek niet wordt afgeweken. Hierbij wordt globale beeldop<malisa<e toegepast. 14. Klant heeQ geen recht op ontvangst of inzage in RAW beelden. 15. Studio Phylicia tracht de geleverde foto's gedurende twee jaar vanaf de datum van levering te bewaren. Dit is echter een interne aangelegenheid waaraan door Klanten geen rechten kunnen worden ontleend en waarvoor geen enkele aansprakelijkheid kan worden bedongen. Studio Phylicia | Algemene Voorwaarden september 2020 Album 16. In aanvulling op voorgaande ar<kelleden met betrekking tot levering geldt het volgende. In geval van een huwelijksreportage is de levering van een album met daarin een selec<e van foto’s van de huwelijksreportage onderdeel van het pakket. 17. Ontwerp en levering van het album geschiedt na ontvangst van de volledige factuur. 18. Stydio Phylicia zorgt voor een selec<e en eerste opmaak van het album naar eigen kennis, s<jl en inzicht, zonder toestemming van de Klant. Het eerste ontwerp wordt uiterlijk binnen vier weken nadat de factuur voor het album is voldaan, geleverd. 19. Klant mag maximaal twee maal kosteloos wijzigingen in het album ontwerp laten aanbrengen. Daarna heeQ de opdrachtnemer het recht om per aanvullende wijziging €50,- in rekening te brengen. 20. Toegestane wijzigingen omvaqen het geheel verwijderen van spreads ( twee aangesloten pagina’s ) of het vervangen van individuele foto’s voor een foto van dezelfde verhouding. 21. Klant mag binnen veer<en dagen na ontvangst van het ontwerp wijzigingen aanbrengen. Studio Phylicia zal binnen veer<en dagen de wijzigingen toepassen op het ontwerp. Hierbij is Studio Phylicia arankelijk van de leverancier, wanneer er sprake is van een langere lever<jd zal Studio Phylicia de Klant zo spoedig mogelijk informeren. 22. De levering van het album vindt plaats in overleg na betaling. In afwijking van ar<kel 10 (reclama<e) geldt dat indien een album beschadigd wordt ontvangen, dient dit binnen twee kalenderdagen schriQelijk kenbaar te worden gemaakt aan Studio Phylicia. Na deze periode kan Studio Phylicia de beschadiging of klacht omtrent het album niet meer in behandeling nemen. Meerwerk 23. Indien <jdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Klant en Studio Phylicia <jdig, in onderling overleg en SchriQelijk tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan en elkaar informeren omtrent overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen oplever<jd, financiële en/of kwalita<eve consequen<es. 24. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanpresta<e van Studio Phylicia op en is derhalve geen grond om de Overeenkomst conform ar<kel 12 van deze Algemene Voorwaarden te ontbinden. Verplich$ngen Klant 25. Klant spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden <jdens de fotosessie en/of reportage. Tevens verplicht Klant zich de omstandigheden voor Studio Phylicia zo guns<g mogelijk te maken, onder meer inhoudende dat Klant ruim van tevoren aanwezig en gereed is voor de shoot. 26. Klant is niet bevoegd de door Studio Phylicia geleverde beelden zelf te bewerken, aan te passen en verspreiden. Hierbij wordt verwezen naar ar<kel 11 van deze Algemene Voorwaarden. 27. Klant draagt de verantwoordelijkheid van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet <jdig of onvolledig ontvangen aanvragen, aanwijzingen en mededelingen van Klant, hierbij tevens rekening houdend met het bepaalde in 8 van deze Algemene Voorwaarden. Studio Phylicia is eveneens gerech<gd om in dit geval haar verplich<ngen uit de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant aan haar/zijn verplich<ngen heeQ voldaan. Ar$kel 6: Tarieven 1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door Studio Phylicia op de Website en in het Aanbod aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en het Aanbod vermelde prijzen inclusief BTW en andere van overheidswege gestelde heffingen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief reiskosten binnen Nederland en België en BTW, tenzij anders is overeengekomen. Vermelde prijzen zijn exclusief reis- en verblijvosten in landen buiten Nederland en overige extra individuele wensen van Klant. Studio Phylicia | Algemene Voorwaarden september 2020 2. Indien de aard van de overeengekomen Opdracht zich leent voor nacalcula<e zal hiertoe op de het Aanbod een inscha`ng van worden gemaakt. De daadwerkelijke factuur op basis van nacalcula<e wordt een dag na het event aan Klant verzonden. 3. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in de Overeenkomst of het Aanbod hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automa<sch voor een nieuw Aanbod, uitbreiding of verlenging van de Overeenkomst. Studio Phylicia behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen <jde te wijzigen. Wijzigingen worden SchriQelijk aan Klant verzonden. Ar$kel 7: Facturering en Betaling 1. Klant zal voor de door Studio Phylicia geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze betalen. Deze betaling vindt gedeeltelijk vooraf en uiterlijk op de dag van de shoot of bruiloQ plaats. Hiertoe zal per pdf aan de Klant een factuur worden verzonden. Klant vermeldt op het Inschrijfformulier het hiertoe dienstdoende e-mailadres. Het recht op een papieren factuur vervalt hierbij. Arankelijk van de aard van de Opdracht wordt het overeengekomen Tarief op de volgende wijze gefactureerd en voldaan. - BruiloQ a. 25 % aanbetaling binnen 14 (veer<en) werkdagen na tot stand komen van de Overeenkomst b. 25 % vier weken voorafgaand aan de shoot c. 50 % de dag na de shoot d. Eventuele nacalcula<e een dag na de shoot - Overige shoots a. 100 % aanbetaling binnen 14 (veer<en) werkdagen na tot stand komen van de Overeenkomst b. Eventuele nacalcula<e een dag na de shoot 2. Betaling dient neqo plaats te vinden op de bankrekening van Studio Phylicia, zonder enige kor<ng, inhouding of verrekening. De aanbetaling van de factuur, in geval van bruidsfotografie 25% van het totaal overeengekomen bedrag en overige shoots 100%, binnen 14 (veer<en) werkdagen na overeenkomen van de Opdracht op het bankrekeningnummer van Studio Phylicia, onder vermelding van het factuurnummer. Na betaling is de datum van de fotoshoot defini<ef. Het restant van de betaling dient op de op de factuur genoemde vervaltermijn te worden voldaan. Het bedrag van de factuur dient uiterlijk op de Datum van de fotoshoot op het bankrekeningnummer van Studio Phylicia te zijn bijgeschreven. Foto’s en albums worden niet eerder geleverd dan na volledige betaling van de factuur. 3. Deze termijnen zijn fatale termijnen. De op de bankafschriQen van Studio Phylicia aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Bij uitblijven van <jdige of volledige betaling door Klant binnen de Betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van Studio Phylicia is vereist. Eveneens is Studio Phylicia gerech<gd de te verlenen Diensten op te schorten dan wel de datum vergeven aan een andere Klant zonder schadeplich<g te zijn. 4. Vanaf het intreden van verzuim tot en met de datum van volledige voldoening van de verschuldigde betaling, is Klant een vertragingstoeslag verschuldigd. Deze toeslag bestaat uit 1 (één) procent over die som per maand dat betaling uitblijQ. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Klant is eveneens aansprakelijk voor de door Studio Phylicia in en buiten rechte gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling. Deze kosten worden vastgesteld conform het dan geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet-par<culiere Klanten bedragen deze kosten echter minimaal 15% van de tussen par<jen voor de Opdracht overeengekomen som. Eventueel gemaakte gerechtelijke, buitengerechtelijke en execu<ekosten inclusief rente zullen eveneens op Klant verhaald worden. Studio Phylicia | Algemene Voorwaarden september 2020 5. De door Klant aan Studio Phylicia verschuldigde vergoedingen kunnen nimmer worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van Klant op Studio Phylicia. 6. Indien voor de levering van Diensten vooruit moet worden betaald, kan Klant geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Studio Phylicia heeQ plaatsgevonden. 7. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Studio Phylicia openstaande betalingsverplich<ngen, onarankelijk van een andere aanwijzing door Klant. Ar$kel 8: Aansprakelijkheid 1. Studio Phylicia zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. Studio Phylicia verstrekt hierbij geen garan<e met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden maar heeQ een inspanningsverplich<ng. Studio Phylicia is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van Studio Phylicia. 2. Studio Phylicia is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door informa<e die door klant online, via internet verzonden wordt. 3. Studio Phylicia is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Studio Phylicia geleverd zijn. 4. De aansprakelijkheid van Studio Phylicia gaat nimmer verder dan vergoeding van maximaal de tussen par<jen overeengekomen factuurwaarde van de door Studio Phylicia geleverde Diensten aan Klant zoals vermeld in ar<kel 6 van deze Algemene Voorwaarden of het SchriQelijk aanbieden van een nieuwe fotoshoot. De afweging tussen deze op<es wordt gemaakt door Studio Phylicia op basis van omstandigheden van het betreffende geval. De mate waarin de tekortkoming Studio Phylicia zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. Studio Phylicia dekt nooit meer dan het door haar verzekeraar onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedde en uitgekeerde schadebedrag. 5. Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of arandelen van transac<es en overeenkomsten tussen Klant en diens (derde) contractspar<jen behoort nooit tot de aansprakelijkheid van Studio Phylicia. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan SchriQelijk aan Studio Phylicia gemeld te worden. 6. Iedere vordering jegens Studio Phylicia vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 7. Bepalingen in dit ar<kel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Klant. 8. Te allen <jde zullen Studio Phylicia en Klant in overleg tot een oplossing trachten te komen. Ar$kel 9: Overmacht 1. Indien Studio Phylicia door overmacht van blijvende of <jdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onarankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn Studio Phylicia en Klant niet gehouden tot het <jdig nakomen van een verplich<ng uit de verbintenis die tussen par<jen bestaat. Studio Phylicia is in dit geval gerech<gd zonder enige verplich<ng tot schadevergoeding de Overeenkomst SchriQelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Studio Phylicia op betaling voor reeds door Studio Phylicia verrichte presta<es, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der par<jen alsmede door Studio Phylicia ingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte van Studio Phylicia , weersomstandigheden het <jdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunica<everbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de Diensten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situa<e waarop Studio Phylicia en Klant geen beslissende controle kunnen uitoefenen. Studio Phylicia | Algemene Voorwaarden september 2020 3. Onder overmacht wordt tevens verstaan de situa<e waarin de toeleveranciers waarvan Studio Phylicia arankelijk is om de Overeenkomst (<jdig) uit te voeren, niet (<jdig) leveren dan wel op andere wijze niet aan hun contractuele verplich<ngen jegens Studio Phylicia voldoen. 4. In geval van weersomstandigheden als regen <jdens bruidsfotografie overleggen Studio Phylicia en Klant gezamenlijk over de (on)mogelijkheid van shooten op een buitenloca<e. Het oordeel van Studio Phylicia is hierbij leidend ter bescherming van haar apparatuur. 5. Onder overmacht wordt niet verstaan het annuleren van de bruiloQ op grond van persoonlijke reden van het bruidspaar. 6. Par<jen zullen elkaar zo spoedig mogelijk SchriQelijk van een situa<e van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen par<jen in overleg een oplossing proberen te vinden. 7. Indien de situa<e van overmacht langer aanhoudt dan 7 dagen, wordt de Overeenkomst opgeschort. Ook kunnen par<jen in overleg ervoor kiezen de Overeenkomst te ontbinden waarbij geldt dat de aanbetaling niet kan worden geres<tueerd. In geval van ziekte van Studio Phylicia, kan de klant ervoor kiezen door Studio Phylicia een vervangende fotograaf te laten regelen, zonder wijzigingen van de overige voorwaarden zoals overeengekomen tussen Studio Phylicia en klant, waarbij geldt dat bewerking van de beelden en de verdere arandeling door Studio Phylicia geschiedt. 8. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van Studio Phylicia. Ar$kel 10: Reclama$e (klacht) 1. Reclama<es over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na factuurdatum schriQelijk te worden voorgelegd aan Studio Phylicia. 2. Reclama<es over geleverde foto’s en/of producten dienen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst ervan SchriQelijk te worden voorgelegd aan Studio Phylicia. 3. Indien binnen deze termijn niet gereclameerd is door Klant, wordt ervan uit gegaan dat Studio Phylicia deugdelijk is nagekomen. 4. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, heeQ Klant recht op herstel, vervanging (opnieuw leveren) of om van opnieuw leveren af te zien. Hierbij geldt dat geringe afwijking, in de branche gebruikelijke afwijkingen of de s<jl van Studio Phylicia niet tot hiervoor genoemde rechten kunnen leiden. 5. Klant geeQ Studio Phylicia in elk geval 4 (vier) weken de <jd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslech<ng. 6. Reclama<e rechtvaardigt in geen geval opschor<ng door Klant van een opeisbare verbintenis. Ar$kel 11: Intellectuele Eigendom 1. Behoudens in het geval van portreMotografie berusten auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de Website, het Logo van Studio Phylicia, geproduceerde concepten, crea<es, werken, voorstellen, fotoproducten, fotoshoots, ui<ngen op internet, e-mails, technieken, andere bescheiden en informa<e of enige andere ui<ngen van, namens of door Studio Phylicia bij Studio Phylicia. 2. Intellectuele eigendomsrechten op Diensten en fotoproducten die in het kader van de Overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan Klant berusten bij Studio Phylicia en/of haar licen<egevers. 3. De in lid 1 en 2 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licen<es kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij SchriQelijk anders overeengekomen. 4. Zonder voorafgaande SchriQelijke toestemming van Studio Phylicia is het niet toegestaan om enig door Studio Phylicia aan Klant geleverd concept, materiaal of informa<e geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van een Dienst of Fotoproduct dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Studio Phylicia. Studio Phylicia | Algemene Voorwaarden september 2020 5. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Studio Phylicia geleverde informa<e te verwijderen of te wijzigen. 6. Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen in de Overeenkomst, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Studio Phylicia. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van Studio Phylicia door Klant of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot het in rekening brengen van SOFAM-tarieven en betaling van een boete aan Studio Phylicia van minimaal EUR 1.000,00. Klant vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van Studio Phylicia. 7. Klant vrijwaart Studio Phylicia van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit ar<kel en stelt Studio Phylicia tevens volledig schadeloos voor wat betreQ deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook. Klant draagt er tevens zorg voor dat derden geen gebruik (kunnen) maken van de in het kader van de Overeenkomst geleverde Werken voor zover daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten zoals genoemd in lid 1 en 2 van dit ar<kel. Klant stelt Studio Phylicia onverwijld op de hoogte van (verwacht) gebruik door derden. 8. Klant geeQ Studio Phylicia toestemming voor gebruik voor promo<onele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, porMolio, blog, social media, wedstrijden en exposi<es. Klant kan SchriQelijk vooraf bezwaar tegen publica<e maken. 9. Studio Phylicia kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar werk. Hierbij geldt: a. De naam van Studio Phylicia dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publica<e te worden opgenomen. Dit geldt eveneens in geval Klant het Werk instuurt voor een fotowedstrijd. b. Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen <jde de persoonlijkheidsrechten van Studio Phylicia conform ar<kel 25 Aw in acht. Ar$kel 12: Duur en Ontbinding 1. De Overeenkomst tussen Studio Phylicia en Klant wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht, wordt uitgevoerd op de Datum en kan niet tussen<jds opgezegd worden, tenzij SchriQelijk anders is overeengekomen tussen Studio Phylicia en Klant. De Overeenkomst eindigt zodra beide par<jen hun verplich<ngen uit de Overeenkomst zijn nagekomen. 2. Par<jen zijn gerech<gd de Overeenkomst, met in achtneming van de weqelijke vereisten, zonder opgaaf van redenen en ingebrekestelling buitengerechtelijk per direct SchriQelijk te ontbinden dan wel op te schorten indien: a. een der par<jen in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een aanvraag hiertoe heeQ/is ingediend; b. een der par<jen in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag hiertoe heeQ/is ingediend; c. in het geval dat Klant een rechtspersoon is, een der par<jen geliquideerd is of zal worden; d. de ac<viteiten van een der par<jen wezenlijk verandert (bijvoorbeeld door overname); e. nakoming van een der wezenlijke verplich<ngen van de Overeenkomst in strijd is of vermoed te zijn met geldende wet- en regelgeving; f. een der par<jen de verplich<ngen uit de Overeenkomst niet nakomt nadat een redelijke termijn is geboden om de verplich<ng alsnog na te komen; g. Indien een situa<e als bedoeld in ar<kel 9 van deze Algemene Voorwaarden zich voordoet. 3. Indien een situa<e zoals bedoeld in lid 2 van dit ar<kel zich voordoet, kan Studio Phylicia haar dienstverlening weigeren. Studio Phylicia is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het ontstaan van een dergelijk situa<e. Studio Phylicia is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van reeds door Klant voldane bedragen. Studio Phylicia | Algemene Voorwaarden september 2020 4. In het geval dat Klant niet kredietwaardig blijkt te zijn, is Studio Phylicia gerech<gd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen SchriQelijk te ontbinden. Dit geldt eveneens in de situa<e dat beslag wordt gelegd op (een substan<eel deel van) de bezi`ngen van Klant of in geval zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of er in redelijkheid niet van Studio Phylicia gevergd kan worden de Overeenkomst ongewijzigd in stand te laten.. 5. Studio Phylicia blijQ gerech<gd tot door Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen die door het verzuim onmiddellijk opeisbaar zijn geworden. Ar$kel 13: Herroeping (Consument) 1. Behoudens de weqelijke uitzonderingsgronden kan Consument de Overeenkomst kosteloos herroepen binnen 14 (veer<en) dagen na overeenkomen van de levering mits de overeengekomen Diensten minimaal twee weken na het overeenkomen van de Overeenkomst geleverd worden. Indien dit niet het geval is, kan door Consument geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht en gaat Consument akkoord met directe levering van de Dienst en doet afstand van zijn/haar herroepingrecht. Consument verstrekt bedoeld akkoord SchriQelijk aan Studio Phylicia. 2. Herroeping geschiedt door het sturen van een e-mail naar hello@studiophylicia.com waarin de Consument expliciet aangeeQ dat hij/zij de Overeenkomst tot het leveren van Diensten ongedaan wilt maken. Na ontvangst van de herroeping verstuurt Studio Phylicia aan Klant direct een ontvangstbewijs. 3. Indien Studio Phylicia reeds is begonnen met werkzaamheden van voorbereidende aard, welke werkzaamheden opgenomen zijn in het Aanbod, is Consument een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomt dat door Studio Phylicia is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. 4. Levering van Fotoproducten door Studio Phylicia kan niet herroepen worden. Ar$kel 14: Annulering 1. Bij annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de Datum, <jdens de bedenk<jd of voor aanvang van de levering van de Diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst is Klant een annuleringsvergoeding conform lid 3 van dit ar<kel aan Studio Phylicia verschuldigd. Reeds door Studio Phylicia gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de Diensten dienen door Klant te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door Studio Phylicia ter uitvoering van in Overeenkomst overeengekomen Diensten ingeschakelde derden. Waarbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor res<tu<e in aanmerking komt. 2. Bij een no show wordt 100% van de factuurwaarde in rekening gebracht aan Klant. 3. De annuleringsvergoeding wordt conform de volgende schema’s en percentages vastgesteld. a. Portretsessie Een portretsessie kan tot uiterlijk een maand voorafgaand aan de geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door Studio Phylicia dan eenmaal een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs. Bij annulering door Klant binnen een maand voorgaand aan de geplande sessie zullen annuleringskosten conform sub c over het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden. b. Bruidsfotografie Weken Annuleringsvergoeding (tussen annulering en Datum) (percentage van overeengekomen prijs) 20-26 25 % 16-20 40 % 12-16 60 % 8-12 80 % 0-8 90 % c. Overige fotografie Weken Annuleringsvergoeding Studio Phylicia | Algemene Voorwaarden september 2020 (tussen annulering en Datum) (percentage van overeengekomen prijs) 0 - 1 50 % 1 - 3 25 % Ar$kel 15: Privacy en Cookies 1. Studio Phylicia verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van Studio Phylicia. Klant verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen. 2. Studio Phylicia gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de Persoonsgegevens. In geval van nega<eve interven<es buiten de invloed van Studio Phylicia wordt verwezen naar ar<kel 9 van deze Algemene Voorwaarden. 3. Studio Phylicia accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van Klant in strijd met dit ar<kel. Ar$kel 16: Website 1. Studio Phylicia is te allen <jde gerech<gd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van Studio Phylicia. 2. Studio Phylicia streeQ ernaar de Website te allen <jde naar behoren te laten func<oneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Klant maar kan niet garanderen dat de Website te allen <jde zonder beperkingen of storingen zullen func<oneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de arankelijkheid van de Website van Internet en technologieën. 3. Studio Phylicia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernie<gen, vervormen, deac<veren of buiten werkingstellen van soQware, hardware en/of data van de Klant, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Studio Phylicia. Ar$kel 17: Forumkeuze 1. Op de overeenkomst tussen Studio Phylicia en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door par<jen SchriQelijk vooraf anders wordt overeengekomen. 2. Geschillen tussen Studio Phylicia en Klant die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Studio Phylicia | Algemene Voorwaarden september 2020

algemene voorwaarden

studio phylicia